Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

Από τι αποτελείται μια βάση Φ/Β συστήματος επί εδάφους ή για αγροτεμάχιο?

Ένα σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων (βάση) αποτελείται από προφίλ αλουμινίου ειδικού κράματος ή από γαλβανισμένο χάλυβα. Η στήριξη στο έδαφος γίνεται μέσω γαλβανισμένου πασσάλου (για την αποφυγή διάβρωσης στο πέρασμα του χρόνου) ή μέσω ειδικών πέδιλων σκυροδέματος.

Ποια είναι τα οφέλη χρησιμοποιώντας σύστημα στήριξης μονού πασσάλου?

Χρησιμοποιώντας σύστημα στήριξης μονού πασσάλου, ο χρόνος εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού μειώνεται σημαντικά (περίπου κατά -50% σε σχέση με το σύστημα στήριξης διπλού πασσάλου). Επιπλέον, το κόστος κτίσης είναι αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με το σύστημα διπλού πασσάλου. Βέβαια, το σύστημα διπλού πασσάλου ενδείκνυται για εγκαταστάσεις όπου η ίδια εγκατάσταση δεν επιτρέπει τη χρήση μονού πασσάλου (π.χ. πολύ σαθρό έδαφος, κλπ).

Το σύστημα στήριξης μονού πασσάλου αντέχει σε υψηλά φορτία χιονιού & αέρα?

Το σύστημα στήριξης μονού πασσάλου είναι μελετημένο ως προς την στατική του επάρκεια σύμφωνα με τα δεδομένα που ορίζει ο Ευρωκώδικας 1-3-9 & ο ΕΑΚ 2000 ως προς τα φορτία χιονιού & την πίεση του αέρα. Συνεπώς, είναι εξίσου αποτελεσματικό όπως οποιοδήποτε άλλο σύστημα στήριξης (π.χ. διπλού πασσάλου, κλπ).

Πως συνδέονται τα Φ/Β πλαίσια σε μια βάση?

Τα Φ/Β πλαίσια συνδέονται στο σύστημα στήριξης (βάση) μέσω ειδικών συνδέσμων (clamps). Οι διαστάσεις των clamps είναι αντίστοιχες της διάστασης του Φ/Β πλαισίου, δηλαδή του πάχους.

Με τι εγγύηση καλύπτονται οι βάσεις?

Η εταιρεία VIGOR προσφέρει 20ετή εγγύηση του υλικού (προφίλ αλουμινίου & εξαρτημάτων) κατασκευής των συστημάτων στήριξης.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν Φ/Β πλαίσια διαφόρων τύπων και διαστάσεων?

Τα συστήματα στήριξης Φ/Β πλαισίων της VIGOR υποστηρίζουν όλα τα διαθέσιμα μονοκρυσταλλικά ή πολυκρυσταλλικά Φ/Β πλαίσια, ανεξαρτήτως πάχους του προφίλ (35/40/45/50mm).

Σε τι έδαφος μπορώ να εγκαταστήσω μια βάση?

Τα συστήματα στήριξης (βάσεις) τοποθετούνται σε κάθε τύπο εδάφους. Αλλάζει ο τρόπος στήριξης και ο τύπος ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους και τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής μελέτης ή του pull out test.

Πότε μια μονοπάσσαλη ή διπάσσαλη βάση πακτώνεται με πασσαλοέμπηξη & πότε με μπετοέμπηξη?

Ένα σύστημα στήριξης μονού ή διπλού πασσάλου πακτώνεται με πασσαλοέμπηξη όταν τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής μελέτης ή του pull out test που διενεργήθηκε ικανοποιούν τα στοιχεία της στατικής μελέτης του αναφορικά με τη δύναμη εξόλκευσης του πασσάλου. Σε αντίθετη περίπτωση, η λύση της μπετοέμπηξης είναι απαραίτητη.

Ποιο είναι το μέγιστο βάθος έμπηξης του πασσάλου?

Το μέγιστο βάθος έμπηξης του πασσάλου εξαρτάται από τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής μελέτης και του pull out test. Χρειάζεται να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τους για τη δύναμη εξόλκευσης του πασσάλου, καθώς υπάρχει διακύμανση από 1,5m έως 2,5m.

Από τι υλικό είναι κατασκευασμένος ο πάσσαλος?

Ο πάσσαλος είναι κατασκευασμένος από χάλυβα ποιότητας S235, γαλβανισμένος εν θερμώ στα 80μm τουλάχιστον, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωσή του όταν έρχεται σε επαφή με το έδαφος.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω πάσσαλο διαφορετικής διατομής & μήκους?

Η διατομή και το μήκος του πασσάλου είναι άμεσα συνδεδεμένα με την σχεδίαση και τη στατική μελέτη του συστήματος στήριξης. Για να χρησιμοποιηθεί κάποιος πάσσαλος διαφορετικής διατομής & μήκους, χρειάζεται η συγκατάθεση του τεχνικού τμήματος.

Ποια είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση των Φ/Β πλαισίων και πως προσδιορίζεται?

Η κλίση των Φ/Β πλαισίων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη στατική μελέτη του συστήματος στήριξης, με τον τύπο του Φ/Β πλαισίου καθώς και με τη γεωγραφική θέση του υπό κατασκευή Φ/Β σταθμού.

Για το σύστημα στήριξης μονού πασσάλου της VIGOR, η μέγιστη κλίση είναι 30ο για τα συστήματα MP-1020 & MP-1120, ενώ για το MP-1121 είναι 35ο.

Πως τοποθετείται η βάση όταν το χωράφι έχει έντονη κλίση στον άξονα Ανατολή – Δύση (Α-Δ)?

Στις περιπτώσεις που το χωράφι έχει έντονες κλίσεις στον άξονα Α-Δ (πάνω από 2-3 μοίρες), τότε χρειάζεται να γίνουν χωματουργικές εργασίες ώστε να εξομαλυνθεί η κλίση αυτή, ενώ παράλληλα οι στοιχειοσειρές θα είναι μικρότερες από το μέγιστο των 100m.

Ποιο είναι το μέγιστο μήκος στοιχειοσειράς των βάσεων?

To μέγιστο μήκος στοιχειοσειράς ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του κάθε συστήματος στήριξης (μονού ή διπλού πασσάλου, κλπ), με τη στατική μελέτη που έχει εκπονηθεί αλλά και με την ποιότητα του αγροτεμαχίου που θα εγκατασταθεί (π.χ. κλίση, σκληρότητα εδάφους, κλπ). Για τα συστήματα MP-1020, MP-1120 & MP-1121, το μέγιστο μήκος είναι 100m.